YOLBAŞI KÖYÜ MOĞOL MAHALLESİ İÇME SUYU İNŞ.


İHALE İLANI SAFRANBOLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Safranbolu  Yolbaşı Köyü Moğol Mahallesi İçme Suyu İnşaatı  Yapım  İşi  

Birlik İhale Yönetmeliğinin 18/1 Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası :KÖY-DES-2019/1

1 - İdarenin : Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği a) Adresi :Yeni Mahalle Prof. Metin SÖZEN Cad. İlçe Halk Kütüphanesi Kat:2 -SAFRANBOLU b) Telefon ve faks numarası : 0 370 7120058 c) Elektronik posta adresi : sbolukhgb@.hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa) :www.safranbolu.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin :Safranbolu Yolbaşı Köyü Moğol Mahallesi İçme Suyu İnşaatı Yapımı

a) Niteliği, türü ve miktarı

1-Terfi Hattı                                                                          1800 m       

2-İsale Hattı                                                                            50 m

3-Kaptaj                                                                                 1 adet

4-10 M3 Depo Üzerine Terfi Binası                                     1 adet

5-50 M3 Mevcut Depo Tadilatı                                             1 adet

6-Güneş Enerjili depimetreli Klorlama Ünitesi                      1 adet

7-Güneş Enerji Sistemi-Motomomp dahil                             1 adet  

b) Yapılacağı yer : Safranbolu Yolbaşı Köyü Moğol Mahallesi

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı yer : Safranbolu Kaymakamlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati :  02/07/2019   saat:10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Tebliğ için adres beyanı, ayrıca irtibat telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,

4.1.2.1-Gerçek Kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İlk İlan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri,

4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumlarını gösterir Ticaret ve Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4-Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu, (Ayrı Zarf içinde)

4.1.5-Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen Geçici Teminat,

4.1.6-İhale dokümanının satın alındığına dair Banka Dekontu,

4.1.7-Ortağı ve hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname,

4.1.8-Taahhütname (Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin),

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1-İnşaat Mühendisi veya Mimarlık en az 3 yıl deneyimli

4.3.2-İş Deneyim Belgeleri İsteklinin son 5 yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu ve özel sektörlerde sözleşme bedelinin %50 oranında gerçekleştirdiği veya %50 oranında denetlediği,  veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 si oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.3-Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri.

4.4.1-Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu iş ve benzer işler kabul edilecek ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Yapı İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 56. maddesi ( c ) bendi uyarınca Mimar veya İnşaat Mühendisliği diplomalarıdır. Veya içme suyu yapım işi %50 oranındır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [yazılı alınan teklifler sonunda ikinci teklifleri almak suretiyle] belirlenecektir.

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, Safranbolu KHGB’ nin adresinde görülebilir ve Safranbolu KHGB’nin Ziraat Bankası Safranbolu Şubesi nezdindeki 13348769-5001 (TR70 0001 0010 1413 3487 6950 01) nolu hesabına ihale doküman bedeli olarak 250,00.- TL yatırarak en geç 01.07.2019 ve saat 17.30’a kadar satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine elden teslim edilebilir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, (Birim Teklif toplam bedel üzerinden verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan ./ İstekliyle sözleşme imzalanacaktır. ]

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 100 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- Alt yükleniciler çalıştırılamaz.

14- İlanda olmayıp İdari ve Teknik Şartnamede olan hükümler geçerlidir.                                                                                                                                                                                                              

 

Dr. Fatih ÜRKMEZER                                                                                                                                                                                      

Kaymakam                                                                                                                                                                                    

Birlik Başkanı                                                                                                                                                                                                                                                              


Yayınlanma tarihi: 25/06/2019