YENİ MAHALLE PROF.METİN SÖZEN CADDESİ FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ KARŞISINDA YER ALAN İŞYERİ/BÜFE’NİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.


SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   YENİ MAHALLE PROF.METİN SÖZEN CADDESİ FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ KARŞISINDA YER ALAN İŞYERİ/BÜFE’NİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmaz Safranbolu Belediyesi tarafından 2886 sayılı Kanunun 45.  maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. Mahallesi/Köyü Yeni Mah. Hazine Hissesi - Sokağı Prof.Metin Sözen Cad. Tapu Tarihi - No -- Pafta No/Cilt No - Cinsi Büfe Ada No/Sahife No - Yüzölçümü 28m² Parsel No/Sıra No -

2) Kiralama süresi 1 yıldır.

3) İşin muhammen bedeli aylık %18 KDV HARİÇ 1.000,00-TL olup geçici teminatı 1 yıllık kira toplamı üzerinden  % 3 olarak 360,00 -TL dir.

4) Doküman bedeli 200,00 TL

5) İhale 30/04/2019 Salı günü saat 15:15’ de Belediye Binası Encümen huzurunda yapılacaktır.

6) İhaleye katılacak isteklilerin, geçici teminatlarını ihale kanununda belirtilen değerler üzerinden (%3) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırıp geçici teminat makbuzunu veya banka teminat mektubunu, ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

7) İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:   

İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.                 

A) GERÇEK KİŞİLER

1) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)

2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)

3)Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname

4) Tebligat için adres beyanı

5) Noter tasdikli İmza beyannamesi

6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

7) Şartname alındı makbuzu                  

8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname     

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi doldurulacaktır.     

11) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

B) TÜZEL KİŞİLER      

1) Tebligat için adres beyanı      

2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri      

3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge      

4) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.       5) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)      

6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu      

7) Şartname alındı makbuzu      

8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği      

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,     

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi doldurulacaktır.     

11) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.                    

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                   

İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri             

 İlan olunur.


Yayınlanma tarihi: 18/04/2019