TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ


  SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ  

İlçemiz, Atatürk Mahallesi İsmail Hakkı Özkan Sokak No:37 adresindeki, 579 ada, 137 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Belediyemize ait Safranbolu Mini Terminal Binasındaki 5,7 m², kullanım alanına sahip No:12 (Y–12)’deki taşınmaz kiralama, ihalesi.

İlçemiz, Atatürk Mahallesi İsmail Hakkı Özkan Sokak No:37 adresindeki, 579 ada, 137 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Belediyemize ait Safranbolu Mini Terminal Binasındaki 5,7 m², kullanım alanına sahip No:12 (Y–12)’deki taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45.  maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.   Kiralama süresi 2 yıldır. 

İşin muhammen bedeli aylık kira KDV Hariç 1.500,00. -TL olup, Arttırım KDV’siz bedel üzerinden yapılacak  %18 KDV arttırılan bedele eklenecektir. Geçici teminatı 2 yıllık kira toplamı üzerinden  % 3 olarak 1.080,00 -TL dir. Şartname bedeli 200,00 -TL’ dir. İhale 05/06/2018 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediye Binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacak kiracıların, geçici teminatlarını ihale kanununda belirtilen değerler üzerinden ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhaleye katılacak kiracılarda aranan şartlar: İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.

A) GERÇEK KİŞİLER 1) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak) 2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.) 3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname 4) Tebligat için adres beyanı 5) Noter tasdikli İmza beyannamesi 6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu, 7) Şartname alındı makbuzu 8) Şartnamenin her sayfasının kiracı tarafından imzalanmış bir örneği 9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname 10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi, 11) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge 12) 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6.maddesinde belirtilen B1, B2, D1, D2, F1,F2 yetki belgelerinden birine veya birkaçına sahip olması. B) TÜZEL KİŞİLER 1) Tebligat için adres beyanı 2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri 3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge 4) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname. 5) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte) 6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu 7) Şartname alındı makbuzu 8) Şartnamenin her sayfasının kiracı tarafından imzalanmış bir örneği 9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname, 10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi, 11) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge. 12) 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6.maddesinde belirtilen B1, B2, D1, D2, F1,F2 yetki belgelerinden birine veya birkaçına sahip olması.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri       İlan olunur.  


Yayınlanma tarihi: 18/05/2018