Safranbolu KHGB İhale İlanı


KİLİT PARKE ALIMI İHALE İLANI [SAFRANBOLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞIı]

[Safranbolu Muhtelif Köy İçi Yollarına Parke Alım  İşi ]  Birlik İhale Yönetmeliğinin 18/a ya göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası :2018-KÖYDES/4 1 - İdarenin :Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı a) Adresi :Yeni Mahalle Prof. Metin SÖZEN Cad.Halk  Kütüphanesi S.BOLU b) Telefon ve faks numarası : 0 370 7120058 c) Elektronik posta adresi : sbolukhgb@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :www.safranbolu.gov.tr 2 - İhale konusu yapım işinin :Safranbolu  Muhtelif Köy İçi Yollarına 6.150 m2 Parke Alım İşi. a) Niteliği, türü ve miktarı : h=6 cm. yüksekliğinde normal çimentolu, beton parke taşları (TS2824 EN 1338 karakteristik yarmada çekme dayanımı (T) 3.6 Mpa Kırılma Yükü 250/N mm.(Nakliye İdaremiz tarafından yapılacaktır.) b) Yapılacağı yer :Safranbolu  Muhtelif Köyleri c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren  20 takvim günüdür. 3 - İhalenin : a) Yapılacağı yer : Safranbolu Kaymakamlığı Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : 23.05.2018 Çarşamba saat:15:30 4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1-Tebliğ için adres beyanı, ayrıca irtibat telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 4.1.2-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve sanayi  Odası Belgesi, 4.1.2.1-Gerçek Kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İlk İlan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri, 4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde İlgilisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumlarını gösterir Ticaret ve Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.4-Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu, (Ayrı Zarf içinde) 4.1.5-Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen Geçici Teminat, 4.1.6-İhale dökümanının  satın alındığına dair Alındı Belgesi, 4.1.7-Ortağı ve hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname, 4.1.8-Taahhütname (Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d) ve (e) bentlerinde ve Şartnamenin 10.maddesindeki sayılan durumlarda olmadığına ilişkin), 4.1.9-İş Deneyim Belgesi Kilitli Parke Dökülmesi hakkında 4.1.9.1- Kamu Kurumlarına Kilitli Parke Verildiğine dair Fatura Fotokopisi İş Deneyim Belgesi yerine geçerlidir. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri; 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1-Kilitli Parkeler TSE Belgeli ve her türlü analizleri yapılmış olarak İhale sırasında İdareye ibraz edilecektir.. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [yazılı alınan teklifler  sonunda ikinci teklifleri almak suretiyle] belirlenecektir. 6 - [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, Safranbolu KHGB ‘nin adresinde görülebilir. Ve 250,00.- TL. satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği  adresine elden teslim edilebilir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmiyecektir. 9 - İstekliler tekliflerini, (Birim Teklif toplam bedel üzerinden  verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan ./ İstekliyle sözleşme imzalanacaktır. ] 10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  60  takvim günü olmalıdır. 12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13- Alt yükleniciler çalıştırılamaz. 14- İlanda olmayıp İdari ve Teknik Şartnamede olan  hükümler geçerlidir.                                                                                                                                                               


Yayınlanma tarihi: 17/05/2018