Safranbolu KHGB İhale İlanı


İHALE İLANI [SAFRANBOLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI]

YukarıÇiftlik Köyü Kanalizasyon-Foseptik  İnşaatı Yapım İşi]Birlik İhale Yönetmeliğinin madde: 17/a ya göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale kayıt numarası : KÖYDES  2018/3 1 – İdarenin   Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği a) Adresi : Yeni Mahalle Prof Metin Sözen Cad. Halk Kütüphanesi S.BOLU b) Telefon ve faks numarası : 0 370 7120058 c) Elektronik posta adresi : sbolukhgb@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.safranbolu .gov.tr 2 - İhale konusu yapım işinin   a) Niteliği, türü ve miktarı :80 kişilik foseptik inşaatı ve kanal hattına bağlantısı b) Yapılacağı yer :Yukarı Çiftlik Köyü c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür 3 - İhalenin   a) Yapılacağı yer :Safranbolu Kaymakamlığı Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati :23/05/2010 Saat:14:30 4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1 Tebliğ için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi 4.1.2 Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4.1.2.1Gerçek Kişi olması halinde, İlk ilan veya İhale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 4.1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri. 4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde noter tastikli imza beyannamesi 4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde , ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetinimdeki görevlileri belirtilen son durumlarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri. 4.1.4 Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 4.1.5 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat. 4.1.6 İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 4.1.7 Ortağı veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname. 4.1.8  Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.  4.1.9 Taahhütname (Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin  (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin) 4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.İş Deneyim Belgeleri İsteklinin son 5 yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %80 ni oranında gerçekleştirdiği veya %80 ni oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80 ni oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. 4.3.1 İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak,  ihale konusu iş ve benzer işler kabul edilecek ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 56..maddesi (c) bendi uyarınca, Mimar ve İnşaat Mühendisliği diplomalarıdır.  Her her türlü inşaat yapım işi % 80 oranında; 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [yazılı alınan teklifler sonunda ikinci teklifleri almak suretiyle ] belirlenecektir. 6 - [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliğinin adresinde görülebilir ve 150,00.-TL satın alınabilir. 1 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde verilebilir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 9 - İstekliler tekliflerini, [ Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle  sözleşme imzalanacaktır.] 10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.] 13 – Alt yükleniciler çalıştırılamaz. 14 – İlanda olmayıp İdari ve Teknik Şartnamede olan hükümler geçerlidir.      


Yayınlanma tarihi: 17/05/2018