SAFRANBOLU BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİN KAYNAĞINDA TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ


İlçemiz Belediye Sınırları İçindeki Geri Dönüşüm Malzemelerinin Kaynağında Toplanması ve Değerlendirilmesi İşi ihalesi İlçemiz Belediye Sınırları İçindeki Geri Dönüşüm Malzemelerinin Kaynağında Toplanması ve Değerlendirilmesi İşi 2886 sayılı Kanunun 45 maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. Kiralama süresi 3 yıldır. İşin muhammen bedeli aylık kira %18 KDV Hariç 8.700,00. -TL olup, Arttırım KDV’siz bedel üzerinden yapılacak  %18 KDV arttırılan bedele eklenecektir. İsteklilerden 2886 Sayılı yasanın 25 inci maddesine göre ihale konusu olan işin tahmin edilen (muhammen) bedelinin %3'ü oranında 9.396,00 TL (Dokuz Bin Üç Yüz Doksan Altı TL) geçici teminat alınır. Geçici teminat tahmin edilen ihale bedeli üzerinden, ihale giderleri gözetilerek alınır. İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise bunların Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir. Şartname Bedeli: 250,00 TL İhale 09/01/2019 Çarşamba günü saat 15:30’ da Belediye Binası Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların geçici teminatlarını ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit veya banka teminat mektubu olarak vermeleri gerekmektedir.               

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:             İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Yasanın 5 inci maddesinde yazılı şartlar aranır.             İhaleye 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğe göre çevre izni ve lisansı olan firma ve kişiler katılabilir.      

İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.                 

GERÇEK KİŞİLER 1) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak) 2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.) 3) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,             4) Bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname 5) Tebligat için adres beyanı 6) Noter tasdikli İmza beyannamesi 7) Geçici teminat makbuzu veya mektubu, 8) Şartname alındı makbuzu 9) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği       10) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname 11) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi, 12) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge. 13) İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.             14) İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler 15) 27/12/2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereğince alınmış geçerli yetki belgesi.               

TÜZEL KİŞİLER 1) Tebligat için adres beyanı 2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri 3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge 4) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.         5) Tüzel kişi ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 6) Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.             7) İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler 8) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname. 9) Geçici teminat mektubu veya makbuzu 10) Şartname alındı makbuzu 11) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği 12) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname, 13) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi, 14) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge. 12) 27/12/2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereğince alınmış geçerli yetki belgesi. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri      İlan olunur.


Yayınlanma tarihi: 24/12/2018