SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


 

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

MADDE 1-

Safranbolu Belediyesi Sınırları İçinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında, Toplanması, Taşınması, Değerlendirilmesinin, 24 ay süreyle kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

                                                                 

İŞİN NEVİ

MADDE 2-

Safranbolu belediyesi sınırları içindeki ambalaj atıklarının kaynağında toplanması

 

İŞİN SÜRESİ

MADDE 3-

Kiralama Süresi 2 (iki) yıldır.

 

İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ

MADDE 4-

Yukarıda niteliği ve özellikleri belirtilen işin ihalesi 13/11/2019 tarihinde saat 15:00’da Yeni Mahalle Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi Kat:4 Safranbolu/Karabük adresindeki hizmet binasının 1. Katında bulunan Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Destek Hizmetler Müdürlüğünde görebilir ve ihale şartnamesini 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alabilirler.

 

MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

MADDE 5-

İŞİN ADI
MUHAMMEN BEDEL 4.500,00 TL / AY
GEÇİCİ TEMİNAT %3 / 3.240,00TL
Safranbolu Belediyesi Sınırları İçinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında, Toplanması, Taşınması, Değerlendirilmesinin 24 Ay Süreyle Kiraya Verilmesi İşi

a)    Kiralaması yapılacak işin muhammen ihale bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıda gösterilmiştir.  Tespit edilen muhammen bedele KDV dahil değildir. İstekliler KDV hariç fiyat üzerinden artırım yapacak olup KDV ihale bedeline eklenecektir.  İstekliler söz konusu taşınmazın kiralama ihalesine katılabilmek için muhammen bedelin 2 yıllık kira toplamının en az %3 (yüzde 3) nispetinde geçici teminat bedelini 13/11/2019 tarihi saat l4.45' e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünün veznelerine yada Halk Bankası Safranbolu Şubesi TR73 0001 2009 4770 0007 0000 02 nolu Safranbolu Belediye Başkanlığı banka hesabına yatırmaları veya bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını, teminat olarak vermeleri mecburidir. Aksi taktirde verilen teklif dosyaları geçersiz sayılacaktır.

b)   Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler.

(1)     'I'edavülde olan Türk Lirası,

(2)     Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

(3)     Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahvillerden herhangi biri,

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

MADDE 6-

a)   2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmakla birlikte ihaleye iştirak edecekler 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası)  bedel karşılığında şartname almak ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 25. ve 26. Maddesine uygun geçici teminat vermek zorunludur.

b)   İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Yasanın 5 inci maddesinde yazılı şartlar aranır.

c)    İhaleye 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğe göre Ambalaj atığı toplama işi için Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya çevre lisansı olan firma ve kişiler katılabilecektir.

 

A-İsteklilerin Gerçek Kişi Olması Halinde;

a)   Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)

b)   Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)

c)    Bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname

d)   Tebligat için adres beyanı

e)    Noter tasdikli İmza beyannamesi

f)    Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

g)   Şartname alındı makbuzu

h)   Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği        

i)     Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname

j)     İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

k)   İhaleye 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğe göre Ambalaj atığı toplama işi için Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya çevre lisansı olan firma ve kişiler katılabilecektir.

 

B- İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;

a)   Tebligat için adres beyanı

b)   Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri

c)    İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna, 4734 ve 2886 sayılı kanunlar kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge

d)   Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.

e)    Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)

f)    Geçici teminat mektubu veya makbuzu

g)   Şartname alındı makbuzu

h)   Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

i)     Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,

j)     İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

k)   İhaleye 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğe göre Ambalaj atığı toplama işi için Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya çevre lisansı olan firma ve kişiler katılabilir.

 

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE 7-

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır.

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar;

A. İhaleyi yapan idarenin;

a)   İta amirleri,

b)   İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c)    (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d)   (Değişik: 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç )

B. 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya ve gerekse bilvasıta ihaleye giremezler. Bu yasağa rağmen ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış ise, karar bozularak geçici teminatı,  sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı irat kaydedilir ve ikinci defa yapılacak ihale neticesinde hasıl olacak fiyat farkı kendisinden hükmen tahsil edilir.

            Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            İlan olunur.

 


Yayınlanma tarihi: 30/10/2019