SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediyemize ait Barış mah. Adnan Menderes Bulvarı Terminal Binası Zemin Kat No:Z3 (Y–3)’deki net alanının kullanım alanı 23,40 m² olan taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45.  maddesi gereği Açık Teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. -Kiralama süresi 3 yıldır. 

İşin muhammen bedeli aylık kira KDV Hariç 5.000,00. -TL olup, Arttırım KDV’siz bedel üzerinden    yapılacak  %18 KDV arttırılan bedele eklenecektir. Geçici teminatı 3 yıllık kira toplamı üzerinden  % 3 olarak 5.400,00 -TL dir. -Şartname bedeli 300,00 TL’dir.

İhale 20/03/2019 Çarşamba günü saat 15:15’de Belediye Binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak kiracıların, geçici teminatlarını ihale kanununda belirtilen değerler üzerinden ihale  saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhaleye katılacak kiracılarda aranan şartlar: İSTENİLEN BELGELERİN

ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.                 

A) GERÇEK KİŞİLER

1) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)

2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)

3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname

4) Tebligat için adres beyanı

5) Noter tasdikli İmza beyannamesi

6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

7) Şartname alındı makbuzu

8) Şartnamenin her sayfasının kiracı tarafından imzalanmış bir örneği       

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi doldurulacaktır.

11) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge

12) 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6.maddesinde belirtilen B1, B2, D1, D2, F1,F2 yetki belgelerinden birine veya birkaçına sahip olması.

B) TÜZEL KİŞİLER

1) Tebligat için adres beyanı

2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri

3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge

4) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.

5) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)

6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

7) Şartname alındı makbuzu

8) Şartnamenin her sayfasının kiracı tarafından imzalanmış bir örneği

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi doldurulacaktır.

11) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

12) 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6.maddesinde belirtilen B1, B2, D1, D2, F1,F2 yetki belgelerinden birine veya birkaçına sahip olması.                 

 Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                 

İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri                 

İlan olunur.  


Yayınlanma tarihi: 04/03/2019