SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İlçemiz, Barış Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:121 adresinde bulunan 719 ada 40 nolu parselde kayıtlı taşınmaz alan üzerinde bulunan Belediyemize ait Safranbolu Şehirler Arası Otobüs Terminali Binası brüt 17,69 m² kullanım alanına sahip bodrum kat No: 28/H’deki taşınmazın kiralama ihalesi. İlçemiz, Barış Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:121 adresinde bulunan 719 ada 40 nolu parselde kayıtlı taşınmaz alan üzerinde bulunan Belediyemize ait Safranbolu Şehirler Arası Otobüs Terminali Binası brüt 17,69 m² kullanım alanına sahip bodrum kat No: 28/H’deki taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45 maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. Kiralama süresi 3 yıldır. İşin muhammen bedeli aylık kira KDV Hariç 700,00 -TL olup, Arttırım KDV’siz bedel üzerinden yapılacak  %18 KDV arttırılan bedele eklenecektir. Geçici teminatı 3 yıllık kira toplamı üzerinden  % 3 olarak 756,00 -TL dir. Şartname bedeli 200,00 TL’dir. İhale 19/12/2018 Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin geçici teminatlarını 2886 sayılı Kanunda belirtilen değerler üzerinden (%3) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit veya banka teminat mektubu olarak vermeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar: İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.                  A) GERÇEK KİŞİLER 1) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak) 2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.) 3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname 4) Tebligat için adres beyanı 5) Noter tasdikli İmza beyannamesi 6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu, 7) Şartname alındı makbuzu                   8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği 9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname      10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,      11) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.           B) TÜZEL KİŞİLER       1) Tebligat için adres beyanı       2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri       3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge       4) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.       5) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)       6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu       7) Şartname alındı makbuzu       8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği       9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,      10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,      11) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.                 Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir                 İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri                    İlan olunur.


Yayınlanma tarihi: 28/11/2018