SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN RAMAZAN DAVULU ÇALDIRMA İHALESİ


- Ramazan Davulu Çaldırma İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.  maddesi gereği Açık Teklif  Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. 

 - İşin muhammen bedeli aylık kira KDV Hariç 3.600,00 -TL olup, Arttırım KDV’siz bedel üzerinden yapılacak  %18 KDV arttırılan bedele eklenecektir. Geçici teminatı 1 aylık kira toplamı üzerinden  % 3 olarak 108,00 -TL dir.

- Şartname Bedeli 200,00 TL dir.

 -İhale 08/04/2020 Çarşamba günü saat 14:45’de Yeni Mahalle Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi Kat:4 Safranbolu/Karabük adresindeki hizmet binasının 1. Katında bulunan Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

- İhaleye katılacak isteklilerin, geçici teminatlarını ihale kanununda belirtilen değerler üzerinden (%3) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırıp geçici teminat makbuzunu veya banka teminat mektubunu, ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

-Davul çalma 24/04/2020 tarihinden başlamak üzere Ramazan ayının bitimine kadar her gece muntazam olarak çalınacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:

   İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.                 

   A) GERÇEK KİŞİLER

1) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)

2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)

3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname

4) Tebligat için adres beyanı

5) Noter tasdikli İmza beyannamesi

6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

7) Şartname alındı makbuzu

                         8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği        

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname

     10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi doldurulacaktır.

     11) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

                 B) TÜZEL KİŞİLER

      1) Tebligat için adres beyanı

      2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri

      3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı Kamu İhale kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge

      4) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.

      5) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)

      6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

      7) Şartname alındı makbuzu

      8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

      9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,

     10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi doldurulacaktır.

     11) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

                Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri

                 İlan olunur.


Yayınlanma tarihi: 20/03/2020