ÇOCUK OYUN GRUPLARI YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR SAFRANBOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


ÇOCUK OYUN GRUPLARI YEDEK PARÇA ALIMI 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/323115  

1-İdarenin a) Adresi : Yeni Mahalle Sadri Artuç Cad. 1 78600 Safranbolu/KARABÜK

b) Telefon ve faks numarası : 03707124114 - 03707254115

c) Elektronik Posta Adresi : info@safranbolubld.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30 Adet H=200 Cm Yüksekliğinde, Oyun Grubuna Bağlı 400 Cm Uzunluğunda Kaydırak 200 Adet Polietilen Salıncak, Oturağı ve Zinciri (takım halinde) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : SAFRANBOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ASFALT ŞANTİYESİNE, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL KONTROLÜNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 3 GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANIR 30 GÜN İÇERİSİNDE İSE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYGUN GÖRDÜĞÜ TARİHTE ASFALT ŞANTİYESİNE MAL TESLİMİ YAPILACAKTIR.

3- İhalenin a) Yapılacağı yer :Yeni Mah. Sadri Artuç Cad. Belediye İş Merkezi Kat:1 Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 25.07.2019 - 14:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler: - Polietilen ürünlerin ISO 105 B02:1994 standartları gereğince renk solmasına karşı dirençli “Işık haslığı skala değeri sunucu: 6 ve 6+” olduğunu gösteren, Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. - Polietilen ürünlerin TS EN 71-2+A1:2014-04 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. -Polietilen ürünlerin “TS EN 71-3: 2013+A1:2014-12” standartlarıgereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İhaleye katılacak firmalar Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 2.kaleminde yer alan“POLİETİLEN SALINCAK OTURAĞI VE ZİNCİRİ (TAKIM HALİNDE)” ürününden 1 adet numuneyi,  ihale tarihinden 1 gün önce Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi Amirliğine teslim edilmek üzere İdareye sunacaktır. Teknik personel ve  montaj ekibi eşliğinde idarece belirlenen herhangi bir parkta getirilen numunenin oyun grubuna uygunluğu test edilecek; şayet ürünün mevcut oyun grubuna montajında sıkıntı tespit edilir, ürünün montaj yataklarına uyumsuzluğu gözlemlenirse ürün kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi:  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Mah. Sadri Artuç Cad. Belediye İş Merkezi Kat:4 Destek Hizmetleri Müd. Safranbolu/Karabük adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  


Yayınlanma tarihi: 10/07/2019