ÇARŞI OTOPARK İLAN


SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmaz Safranbolu Belediyesi tarafından 2886 sayılı Kanunun 45.  maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.  

Mahallesi/Köyü Çeşme Mah. Hazine Hissesi - Sokağı Hükümet Sok.

Tapu Tarihi   No 9 Pafta No/Cilt No   Cinsi Açık Otopark

Ada No/Sahife No 478 ada

Yüzölçümü 732 m2

Parsel No/Sıra No 3 parsel   -Kiralama süresi 1 yıldır. -İşin muhammen bedeli aylık kira KDV Hariç 3.500,00. -TL olup, Arttırım KDV’siz bedel üzerinden yapılacak  %18 KDV arttırılan bedele eklenecektir.

Geçici teminatı 1 yıllık kira toplamı üzerinden  % 3 olarak 1.260,00 -TL dir. -İhale 10/07/2019 Çarşamba günü saat 14:30 ’da Belediye Binası Encümen huzurunda yapılacaktır. -Şartname Bedeli 300,00 TL dir. -İhaleye katılacak isteklilerin geçici teminatlarını 2886 sayılı kanunda belirtilen değerler üzerinden (% 3) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit veya banka teminat mektubu olarak vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:    İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.                 

A) GERÇEK KİŞİLER

1) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)

2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)

3) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname

4) Tebligat için adres beyanı

5) Noter tasdikli İmza sirküleri

6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

7) Şartname alındı makbuzu                  

8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname     

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi doldurulacaktır.     

11) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.                 

B) TÜZEL KİŞİLER      

1) Tebligat için adres beyanı      

2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri      

3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve ihale yasaklısı olmadığına dair belge      

4) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)      

5) Geçici teminat mektubu veya makbuzu      

6) Şartname alındı makbuzu      

7) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği      

8) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,      

9) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi doldurulacaktır.     

10) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.                   

Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.                   

İhalelere katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri.            

İlan olunur.              


Yayınlanma tarihi: 21/06/2019