610 MM SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORU ALIMI


SAFRANBOLU BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

610 mm SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORU ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2018/308063
1-İdarenin
a) Adresi
:
Yeni Mahalle Sadri Artuç Cad. 1 78600 SAFRANBOLU/KARABÜK
b) Telefon ve faks numarası
:
0370 712 41 14 - 0370 725 41 15
c) Elektronik Posta Adresi
:
info@safranbolubld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
492 m. Ø609.6mm- Et kalınlığı 6.3 mm spiral kaynaklı çelik boru
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
:
Yüklenici malzemeleri Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Depoları ve/veya Safranbolu Belediyesi Sınırları İçerisinde İdarenin Belirttiği Adreslere teslim edecektir.
c) Teslim tarihi
:
Malzemeler Üretim süreci dikkate alındığında iki parti halinde alınacak ve her bir partinin kabulünden sonra hakediş düzenlenecektir. Yüklenici isterse malzemenin tamamını tek seferde ilk partide teslim edebilir. ilk parti malzemeler (en az 200 mt) sözleşme tarihinden itibaren 20 (Yirmi) gün içerisinde, ikinci parti malzemeler sözleşme tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Safranbolu Belediye Başkanlığı-Toplantı Salonu Kat: 1 Safranbolu/KARABÜK
b) Tarihi ve saati
:
13.07.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Çelik borular TS EN 10217-1 standardı gereğini karşılayacak özellikte olmalıdır. İhalelere katılan firmalar TSE Kurumu tarafından TS EN 10217-1 standardına göre verilmiş TSE Belgesini teklif ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeleri ibraz etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Satın alınacak çelik borular TS EN 10217-1 standardında belirtilen et kalınlığı, uzunluk, iç ve dış ölçüleri, biçim ağırlığı vs. ölçü, tolerans ve özelliklere uygun çelik boru imal edilecek olup, işaretleme bilgileri malzemeler üzerinde bulunacaktır. Malzeme kalitesi P235 TR1 standardı gereklerini karşılayacak özellikte olacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Safranbolu Belediye Başkanlığı-Destek Hiz. Müdürlüğü Kat:4 Safranbolu/KARABÜK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Safranbolu Belediye Başkanlığı - Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kat: 4 Safranbolu/Karabük adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


Yayınlanma tarihi: 19/06/2018