2019 YILI AKARYAKIT ALIMI


SAFRANBOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI AKARYAKIT ALIMI 

alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  İhale Kayıt Numarası : 2018/619687   1-İdarenin a) Adresi : Yeni Mahalle Sadri Artuç Cad. 1 78600 SAFRANBOLU/KARABÜK b) Telefon ve faks numarası : 03707124114 - 03707254115 c) Elektronik Posta Adresi : info@safranbolubld.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 370.000 Lt. Motorin (Diğer EuroDizel), 6.000 Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Akaryakıt Safranbolu Belediyesi Markır kontrolü için önce Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne kontrolünden sonra Fen İşleri Müdürlüğüne ait Asfalt Şantiyesindeki yakıt stok tankına sözleşme tarihinden itibaren 31/12/2019 tarihine kadar belirlenen tarihlerde peyderpey litre olarak, belirlenen tarihlerde peyderpey teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) takvim günü içerisinde akaryakıtı peyder pey 31.12.2019 tarihine kadardır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Safranbolu Belediye Başkanlığı-Toplantı Salonu Kat: 1 Safranbolu/Karabük b) Tarihi ve saati : 25.12.2018 - 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1-) İhale Dönemini Kapsayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınmış İstasyonlu Bayilik Lisansı 2-) İl Belediye Sınırları İçerisinde İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı 3-) İstekli Bir Pazarlama ve Dağıtım Kuruluşu İse İhale Dönemini Kapsayan Belge 4-) Bayii İse İhale Dönemini Kapsayan Bayilik Belgesi 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.   4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: TSE standardındaki akaryakıt satın alınacaktır   4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu Kurumları veya Özel sektöre yapılan akaryakıt verilmesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Safranbolu Belediye Başkanlığı-Destek Hiz. Müdürlüğü Kat:4 Safranbolu/KARABÜK adresinden satın alınabilir.  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Safranbolu Belediye Başkanlığı - Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kat: 4 Safranbolu/Karabük adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 


Yayınlanma tarihi: 29/11/2018