2018 VE 2019 YILI ASFALT BİTÜM NAKLİ HİZMET ALIMI


SAFRANBOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2018 VE 2019 YILI ASFALT BİTÜM NAKLİ HİZMET ALIMI 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/235682 1-İdarenin a) Adresi : Yeni Mahalle Sadri Artuç Cad. 1 78600 SAFRANBOLU/KARABÜK b) Telefon ve faks numarası : 03707124114 - 03707254115 c) Elektronik Posta Adresi : info@safranbolubld.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi'nin ihtiyacı olan 2100 Ton bitüm ve astar malzemesinin TÜPRAŞ İzmit Körfez Rafinerisinden nakliyesi işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : TÜPRAŞ Rafinerilerinden teslim alınan bitümün teslim ve boşaltma yeri Safranbolu Belediyesi Asfalt Plenti veya idarenin Safranbolu ilçe sınırları içinde göstereceği bir yere nakledilecektir. c) Süresi : İşe başlama tarihi 20.06.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2019 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Safranbolu Belediye Başkanlığı-Toplantı Salonu Kat: 1 Safranbolu/KARABÜK b) Tarihi ve saati : 01.06.2018 - 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Tehlikeli maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında düzenlenen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan verilmiş Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi İhale dosyasında sunulacaktır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.   4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: Bitüm Nakli işi ile ilgili 3 (üç) adet  tanker kendisine ait noterden tasdikli ruhsat suretlerini ve bu araçları kullanan şoförlere ait SRC belgelerini noter tasdikli suretlerini ihale dosyasında sunacaktır.   4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Bitüm Nakli İşleri Benzer İş kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Safranbolu Belediye Başkanlığı-Destek Hiz. Müdürlüğü Kat:4 Safranbolu/KARABÜK adresinden satın alınabilir.  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Mah.Sadri Artuç Cd.Bld İş Mer. Kat:4 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Safranbolu/KARABÜK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yayınlanma tarihi: 16/05/2018