T.C. SAFRANBOLU BELEDiYESi MAHALLE MECLiSLERi iLE ALAKALI USUL VE ESASLAR


BiRiNCi BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı: Safranbolu'da, sürdürülebilir, katılımcı, yerel
ve demokratik bir kentsel yönetiminin sağlanması; vatandaşlarda kentlilik bilincinin
geliştirilmesinin yanı sıra bireylerin özgür, çevreci, kamucu, eşitlikçi olmasının
sağlanmasını hedef edinen, mahalle temelli sivilorganizasyonlar olan Safranbolu
Mahalle Meclislerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu usul ve esaslar; Safranbolu Belediyesi çatısında yer alan Mahalle
Meclislerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileriyle çalışma
esaslarını kapsar.

(2) Bu usul ve esasların yorumlanmasında ve uygulanmasında aslolan
yorum tarzı; katı bürokratik ve şekli yorum değil, halkın katılımının sağlanması
yönündeki pozitif ayrımcı yorumdur.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu usul ve esaslar; 5393 sayılı Belediye Kanunun 9, 13, 38/p ve 76.
Maddelerine, içişleri Bakanlığı Kent Konseyleri Yönetmeliğine ve Safranbolu Belediyesi
Muhtarlık işleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu usul ve esasların uygulanmasında;

a)   Belediye: Safranbolu Belediyesini,

b)  Belediye Başkanı: Safranbolu Belediye Başkanını

c)Çocuk Meclisleri: Her mahallede yaşayan 8 - 14 yaş arası bireylerden oluşan
meclisleri

ç) Esnaf Meclisleri: Her mahallede yaşayan, işletmesel boyutlarına bakılmaksızın
mal ve hizmet sunan bireylerden ve tüzel kişilik temsilcilerinden oluşan meclisleri

d) Gençlik Meclisleri: Her mahallede yaşayan 14 - 25 yaş arası bireylerden

oluşan meclisleri

e)   Kadın Meclisleri: Her mahallede yaşayan kadınlardan oluşan meclisleri

f)   Kent Konseyi: Safranbolu Kent Konseyi'ni

g) Komisyon: Safranbolu Muhtarlık işleri Müdürlüğü nezdinde kurulan,
üyelerini belediye başkanının belirlediği Muhtarlık işleri Müdürü başkanlığındaki üç
kişilik Mahalle Meclisleri Komisyonunu

1

h) Mahalle: Bu usul ve esaslar kapsamındaki mahallelerden; Esentepe,
Bağlarbaşı, Cemal Caymaz, Aşağı Tokatlı Bağları, Yenimahalle, Emek, Atatürk,
Kirkille, Barış, 15 Temmuz mahallelerinin müstakil mahalle meclisleri olacaktır.
ismetpaşa, Hüseyin Çelebi, Çavuş, Akçasu, Hacıhalil, izzetpaşa,
Çeşme, Camiikebir. Babasultan ve Karaali mahallerinin müstakil mahalle meclisleri
olmayacak olup; bu onbir (11) mahalle, Tarihi Çarşı Mahalle Meclisi'ni
oluşturacaktır.

i) Mahalle Meclisleri: Mahalle temelli olan ve alt bölümleri olan sivil

organizasyonları.

i)    Müdür: Safranbolu Belediyesi Muhtarlık işleri Müdürü'nu

j)   Müdürlük: Safranbolu Belediyesi Muhtarlık işleri Müdürlüğü'nü

k) Safranbolu Büyük Mahalle Meclisi: Her mahalle meclisinin başkanı ve
belediye başkanından oluşan en yetkili organı ifade eder.

iKiNCi BÖlÜM

Safranbolu Büyük Mahalle Meclisinin Oluşumu ve işleyişi

Safranbolu Büyük Mahalle Meclisi

Madde 5 - (1) Büyük mahalle meclisi; her mahalle meclisinin başkanından, aynı
zamanda mahalle meclisi başkanı değilse mahalle muhtarlarından ve kent konseyi
başkanından oluşur.

(2) Büyük Mahalle Meclisi en az ayda bir kere, belediye başkanı veya
yerine görevlendirdiği kişi nezaretinde toplanır. Her toplantıya mahalle adlarının
alfabetik sırasına göre bir mahalle meclis başkanı başkanlık yapar.

(3) Toplantıya başkanlık eden başkanın mahallesindeki mahalle meclisinin
yazmanı, toplantı gündemini önceden hazırlar ve toplantıyı tutanağa bağlar.

(4) Toplantılar halka açık olup, her türlü konuda istişare mümkündür.
(5) Mahalle meclislerinden ve alt meclislerden gelen öneriler, belediye
yetkililerine iletilir. Önerilerin dikkate alınması esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mahalle Meclislerinin Oluşumu, işleyişi, Üyelik ve Organlar

Mahalle Meclislerinin Oluşumu

Madde 6 - (1) Komisyon üyelerinden herhangi birisinin çağrısı üzerine ve bu yetkilinin
başkanlığında mahalle meclisi toplanır. Bu yetkili iki mahalle sakinini re'sen seçer ve
bu şekilde oluşan divan kurulu, belediye yetkilisi tarafından önceden belirlenen
gündemle göreve başlar. Re'sen seçim yapma imkanı da yoksa veya seçilen üyeler
görevi kabul etmezse, belediye yetkilisi divanı tek başına yönetir.

(2) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra; bir yıl süreyle görev yapacak
olan kurucu mahalle meclisi üyeleri, kurucu mahalle meclisi yürütme kurulu belirlenir.

ı

(4) Kurucu yönetim kurulunun görev süresinin sona ermesinden sonra,
herhangi bir nedenle mahalle meclisi tarafından gerekli üyeler, kurullar ve görevliler
seçilemezse, birinci fıkradaki sıkıntılar tekrar yaşarursa bu maddenin birinci ve ikinci
fıkrası uyarınca, yeniden re'sen belirleme yapılır.

(5) Kadın meclislerinin, gençlik meclislerinin, çocuk meclislerinin ve esnaf
meclislerinin oluşturulması esastır. Sosyal, demografik ve fiziki nedenlerle bu meclisler
oluşturulamasa dahi; bu mecliste olma şartını taşıyan iki temsilci üst mecliste yer
almak zorundadır.

Mahalle Meclisi Üyeliği

Madde 7 - (1) Safranbolu Mahalle Meclisleri; doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur.

Doğal Üyeler

Madde 8 - (1) Doğal Üyeler, aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden
oluşur:

a)    Mahalledeki Kadın Meclisinin başkanı ve sözcüsü

b)    Mahalledeki Gençlik Meclisinin başkanı ve sözcüsü

c)Mahalledeki Çocuk Meclisinin başkanı ve sözcüsü
ç) Mahalledeki Esnaf Meclisinin başkanı ve sözcüsü

d)    Mahallede bulunan -spor kulübü dahil- sivil toplum kuruluşları temsilcileri,

e)Mahallede bulunan ibadethanelerin temsilcileri
'f) Mahallede bulunan sağlık ocağının temsilcisi

f)     Mahallede bulunan okulların okul aile birlikleri başkanları

g)    Yüksekokul - fakülte temsilcileri

ı) Seçimle mahalle meclisinde başka bir görevalmamışsa, mahalle muhtarı

Seçilmiş Üyeler

Madde 9 - (1) Mahalle Meclislerinde, -belirlenen en son resmi veriye göre- mahallede
yaşayanlar nüfusun SOO'e bölünmesiyle elde edilen sayı kadar seçilmiş mahalle meclisi
üyesi vardır. Küsurlar hesaba katılmaz.

(2) Seçilmiş üye ve doğal üye sayısı ne olursa olsun; her mahalle meclisi, en az
(10) on kişiden oluşur.

Mahalle Meclislerinin Seçim Esasları

Madde 10 - (1) Üyelerin seçimi, mahalle meclisleri komisyonu tarafından yapılır.
(2) Her sokaktan en az bir üye olmasına özen gösterilir. Apartman ya da site
yöneticilerinin mecliste yer almaları öncelik sebebidir.

(3) Seçimlerde mahalle genelinde yüzde 50 kadın, yüzde 20 gençlik, yüzde 10
engelli ve diğer pozitif ayrıma ihtiyacı olanlar kotası uygulanır. Birden fazla kota
kapsamında olan mahalle sakinleri, her bir kotadan ayrı ayrı düşülür. Kotanın
uygulanması aday gösterilme şartına bağlıdır.

(4) Mahalle Meclisi üyeleri 2 yıllığına ve en fazla iki defa üst üste seçilir.

(S) Seçimlerde gizli oyaçık sayım ilkesi uygulanır. Gerekli görülmesi ve mevcut
durumun uygun olması halinde, işaret suretiyle de oylama yapılabilir.

3

(6) Mahallede yaşayan herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Aday
olabilmek için divan kuruluna şahsi imzayla başvurmak zorunludur.

(7) Seçimlerde adayların tümünün adlarının yazılı olduğu tek (çarşaf) listeden
en çok oyu alanlar seçilir. Oyların eşit çıkması halinde kur'a çekimi yapılır. Seçilemeyen
üyeler, aldıkları oylar göre sırasıyla yedek üye olurlar.

(8) Üye seçim sonuçları, belediyeye bildirilir.

(9) Seçimle ilgili bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan haller için Seçim
Kanunu ve mevzuatı usullerine göre uygulama yapılır

Organlar

Madde 1 ı - (1) Mahalle Meclisleri aşağıdaki zorunlu organlardan oluşur:
a} Mahalle Meclisi

b)  Yürütme Kurulu

c)  Sokak Temsilcileri

ç) Mahalle Meclisi Başkanı

Mahalle Meclisi

Madde 12 - (1) Mahalle meclisi; mahallenin en yetkili organı olup tüzel kişiliğe sahip
değildir. Mahalle meclisi üyeleri, kendilerinin seçilmelerini takiben üç gün içinde
yürütme kurulu ve sokak temsilcilerinin seçimini yapar.

(2) Mahalle meclisi toplantıları, öncelikle muhtarlıklarda veya gönüllü evlerinde
yapılır. Mahalle meclisinin toplantı yapacak yeri yoksa, meclis Safranbolu Kent
Konseyinden yer talep eder.

(3) Yürütme kurulu tarafından gündeme getirilen veya toplantı esnasında
gündeme gelen tüm konular hakkında, her mahalle sakininin söz hakkı vardır.

(4) Mahalle meclisi, 1/10 oranındaki mahalle sakininin yazılı veya Safranbolu
Belediye Başkanının yazılı veya sözlü talebi üzerine yürütme kurulunca gündemli
olarak olağanüstü toplantıya çağrılır.

(5) Mahalle meclisinin kararları belediyeye iletilir.

(6) Gerekmesi halinde Safranbolu Belediye Başkanı veya göstereceği kişi;
mahalle meclisleri toplantılarına katılabilir, gerekmesi ve talep halinde toplantıya
başkanlık edebilir.

(7) Mahalle Meclisi, ayda iki kere düzenli olarak toplanır.

Yürütme Kurulu

Madde ı 3 - (1) Yürütme kurulu, mahalle meclisi tarafından seçilen 3 asil - 2 yedek
üyeden oluşur.

(2) Mahalle meclisi, yürütme kurulu üyeleri arasından başkanı, mahalle
sözcüsünü ve yazmanı seçer. Yürütme kurulu başkanı aynı zamanda mahalle
meclisinin de başkanıdır. Mahalle muhtarları, seçilmeleri halinde mahalle meclislerinde
de görevalabilirler.

(3) Yürütme kurulu, haftada bir olağan olarak toplanır. Toplantılara art arda üç
kez gerekçesiz katılmayan üyelerinin üyeliğinin düşmesine karar verilir.

4  

(4) Yürütme kurulu, sokak temsilcilerinin ve varsa diğer alt örgütlenmelerin
çalışmalarının eş güdümünü sağlar.

(S) Yürütme kurulu, mahalle meclisinin gündemini tespit eder, gündemle alakalı
olarak görüşünü açıklar ve meclis tarafından oluşturulan görüşleri Safranbolu Büyük
Mahalle Meclisi'ne iletir ve uygulamayı izler.

(6) iki yıllığına seçilen -mahalle meclis başkanı dahil- yürütme kurulu üyelerinin
bir dönem erkek, bir dönem kadın olması esastır.

Sokak Temsilcileri

Madde 14 - (1) Her sokaktan, meclis ve yürütme kurulu üyesi olmayan bir mahalle
sakini. sokak temsilcisi olarak belirlenir. Sokak temsilcisi mahalle meclisine ve yürütme
kuruluna görevini yaparken yardımcı olur, meclis gündeminin oluşmasına katkı sunar.

(2) Sokak temsilcisi, mahalle meclisi toplantılarında yaptığı çalışmalar ve aldığı
notlar hakkında meclisi bilgilendirir.

(3) iki yılığına seçilen sokak temsilcisinin bir dönem erkek, bir dönem kadın
olması esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mahalle Kadın Meclislerinin Oluşumu, Üyelik, lşleylş ve Organlar

Kadın Meclislerinin Oluşumu

Madde 15 - (1) Kadın Meclisleri, bu usul ve esasların 6. maddesi uyarınca göreve
başlar ve vazife ifa eder.

Kadın Meclisi Üyeliği

Madde 16 - (1) Mahallede yaşayan her kadın, Kadın Meclisi'nin doğal seçmenidir.

Kadın Meclisleri Seçim Esasları

Madde 17 - (1) Meclis üyeliği seçimi, komisyon üyeleri nezaretinde yapılır.

(2) Her sokaktan en az bir üye olmasına özen gösterilir. Apartman ya da site
yöneticilerinin mecliste yer almaları öncelik sebebidir.

(3) Kadın Meclisi üyeleri 2 yıllığına ve en fazla iki defa üst üste seçilir.

(4) Seçimlerde gizli oy ve açık sayım ilkesi uygulanır. Gerekli görülmesi ve
mevcut durum uygun olması halinde, işaret suretiyle de oylama yapılabilir.

(5) Mahallede yaşayan her kadın seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Aday
olabilmek için divan kuruluna şahsi imzayla başvurmak zorunludur.

(6) Seçimlerde adayların tümünün adlarının yazılı olduğu tek (çarşaf) listeden
en çok oyu alanlar seçilir. Oyların eşit çıkması halinde kur'a çekimi yapılır. Seçilemeyen
üyeler, aldıkları oylar göre sırasıyla yedek üye olurlar.

(7) Üye seçim sonuçları belediyeye bildirilir.

(8) Seçimle ilgili bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan haller için Seçim
Kanunu usullerine göre uygulama yapılır.

Organlar

5

Madde 18 - (1) Kadın Meclisleri aşağıdaki zorunlu organlardan oluşur:

a)   Mahalle Kadın Meclisi

b)   Yürütme Kurulu

Kadın Meclisi

Madde 19 - (1) Kadın meclisleri ile alakalı olarak, bu usul ve esasların 12. Maddesinin
kadın meclisleriyle çelişmeyen hükümleri atfen uygulama kabiliyetine sahiptir.

Yürütme Kurulu

Madde 20 - (1) Kadın Meclisi yürütme kurulu ile alakalı olarak, bu usul ve esasların 13.
Maddesi (4. ve 6. Fıkrası hariç), kadın meclisleriyle çelişmeyen hükümleri atfen
uygulama kabiliyetine sahiptir.

BEŞiNCi BÖLÜM

Mahalle Gençlik Meclislerinin Oluşumu, Üyelik, işleyiş ve Organlar

Gençlik Meclisi Üyeliği

Madde 21 - (1) Mahallede yaşayan 14 - 25 yaş arası her birey, Mahalle Gençlik
Meclisi'nin doğal seçmenidir.

Kıyasen Uygulanacak Maddeler

Madde 22 - (1) Bu usul ve esasların 6., 12., 13. (4. Fıkrası hariç), 15., 17. ve 18.
Maddeleri, konu ile bağdaştığı ölçüde Gençlik Meclisleri ile alakalı olarak da kıyasen
uygulanır.

ALTıNCı BÖLÜM

Mahalle Çocuk Meclislerinin Oluşumu, Üyelik, işleylş ve Organlar

Çocuk Meclisi Üyeliği

Madde 23 - (1) Mahallede yaşayan 8 - 14 yaş arası her birey, Çocuk Meclisi'nin doğal
seçmenidir.

Kıyasen Uygulanacak Maddeler

Madde 24 - (1) Bu usul ve esasların 6.,12.,13. (4. Fıkrası hariç), 15., 17. ve 18.
Maddeleri, konu ile bağdaştığı ölçüde Çocuk Meclisleri ile alakalı olarak da kıyasen
uygulanır.

YEDiNCi BÖLÜM

Mahalle Esnaf Meclislerinin Oluşumu, Üyelik, İşleyiş ve Organlar

Esnaf Meclisi Üyeliği

Madde 25 - (1) Mahallede yaşayan, işletmesel büyüklüğüne bakılmaksızın mal ve
hizmet sunan her birey ve tüzel kişilik temsilcisi, Esnaf Meclisi'nin doğal seçmenidir.

6

 

Kıyasen Uygulanacak Maddeler

Madde 26 - (1) Bu usul ve esasların 6., 12., 13. (4. Fıkrası hariç), 15., 17. ve 18.
Maddeleri, konu ile bağdaştığı ölçüde Esnaf Meclisleri ile alakah olarak da kıyasen
uygulanır.

SEKiziNCi BÖLÜM

Bütün Meclislere Dair Ortak Hükümler

Mahalle Meclislerinin Görevleri

Madde 27 - (1) Hangi ad ve derecede olursa olsun mahallelerde oluşturulan
meclisler, aşağıdaki görevleri ifa eder:

a)   Mahallede demokratik katılımın ve uzlaşma kültürünün yaygınlaştırılması,

b)   Kentlilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi,

c)   Çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışının benimsenmesi,

ç) Mahalleye ve şehre ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesi

d)   Her aşamada tüm kenti kapsayan ortak aklın oluşması

e)   Mahalle kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal vb. değerlere sahip çıkmak

f)Mahallede yaşayan tüm bireylerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmak ve
yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

g)   Yönetimde saydamlık ve öngörülebilirliği sağlamak,

h)Belediye tarafından düzenlenen bilimsel - sosyal - kültürel eğitimlere azami
düzeyde katılım sağlamak

ı) Cumhuriyetin temel değerlerini yaşatmak

Toplantı ve Görüşme Usulü

Madde 28 - (1) Mahalle Meclisi organları, kendilerince belirlenen yer ve zamanlarda
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların 2/3
çoğunluğu ile karar alır. Anılan çoğunlukların hesabında kesirli sayılar bir alt sayı
sayılır.

(2) Belediye Başkanının, komisyon üyelerinden birisinin ya da belediye
içerisinden yetkilendirilen bir kişinin çağrısı üzerine yapılan istişari nitelikli
toplantılarda, toplantı ve karar yeter sayıları aranmaz.

(3) Belediye Başkanı gerek görmesi halinde, her türden mahalle meclisi
vasıtasıyla; geniş katılımiı toplantı, halk oylaması. anket gibi bilgi ve görüş edinme
yollarına başvurabilir. ilgili mahalle meclisi bu durumda en kısa sürede gereğini yapar.
(4) Alınan kararlarda, sorunların yanı sıra çözüm önerilerinin de bildirilmesi
esastır.

(S) Herhangi bir meclisin gündemine hiç girmemiş olan veya türü ne olursa
olsun ilgili meclis tarafından reddedilen konularla alakalı olarak; o mahalledeki ilgili
meclisin seçmen sayısının 1/20'si kadar seçmen tarafından imzalanan ve imzaları ispat
edilen her öneri dikkate alınmak zorundadır. Öneri -ibrazı halinde- ilk Safranbolu
Büyük Mahalle Meclisi'nde gündeme alınır. Öneri, doğrudan belediye başkanlığına da
gönderilebilir.

7 

Görüşlerin ilanı

Madde 29 - (1) Safranbolu Büyük Mahalle Meclisince oluşturulan görüşler, belediyeye
bildirilir ve belediye tarafından, belediyenin internet sitesinde ve askı listesinde ilan
edilir,

(2) Safranbolu Mahalle Meclislerince veya diğer meclislerce alınan kararlar
Safranbolu Büyük Mahalle Meclisine ve belediyeye iletilir. Bu görüşler gerekli
görülmesi halinde belediye tarafından ilan edilir.

Görevlerin Sona Ermesi

Madde 30 - (1) Görev sürelerinin sona ermesiyle, mahalle meclisi üyeliği sona erer.

(2) Mahalle meclislerinin herhangi birinde veya herhangi biriminde görev
yapan üyelerin; görevlerini yerine getirmemesi, görevini savsamasının ihbar üzerine
belediye başkanına bildirilmesi durumunda veya belediye başkanının durumu re'sen
öğrenmesi üzerine, komisyon ilgili görevlinin yerine -öncelik yedek üyelerden olmak
üzere- bir başkasını atayabilir.

(3) Herhangi bir düzeydeki mahalle meclisi görevini yerine getirmiyor, görevini
savsıyorsa, komisyon aynı mahalle meclisini yeniden oluşturabilir.

(4) Meclislerin toplanması, çalışması ve işleyişi konusunda üzerine düşen
görevleri yerine getirmeyen şahıslar hakkında, ayrıca tahkikat başlatılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Safranbolu Kent Konseyi

Madde 31 - (1) Göreve başlayan meclis üyeleri ve meclis başkanı, Kent Konseyine
bildirilir.

(2) Mahalle meclislerinden gelen kararlar, Kent Konseyi ile istişare edilir.

(3) Kent konseyi başkanı, Safranbolu Büyük Mahalle Meclisinin doğal üyesidir.

Sekreterya Hizmetleri

Madde 32 - (1) Mahalle Meclislerinin sekreterya ve yazı işleri hizmetleri, müdür veya
müdürün belirleyeceği personel tarafından yerine getirilir.

Mahalle Meclisinin Mali Yapısı

Madde 33 - (1) Safranbolu mahalle meclislerinin giderleri öncelikle Safranbolu Kent
Konseyi bütçesinden olmak üzere; Safranbolu Belediyesince ve Kent Konseyince
karşılanır.

Yetki Devri

Madde 34 - (1) Belediye başkanı bu usul ve esaslarda yer alan, mahalle meclisleriyle
alakalı tüm yetkilerini, Muhtarlık işleri Müdürüne, bir başka komisyon üyesine veya bir
başka belediye çalışanına devredebilir.

(2) Muhtarlık işleri Müdürü, yetkilerini bir başka komisyon üyesine devredebilir.

8

(3) Mahalle meclisleriyle alakalı tali düzenleyici işlem yapma yetkisi belediye
başkanında ve komisyondadır. Tali düzenleyici işlemler hiçbir şekilde emredici
hükümlere ve bu usul ve esaslara aykırı olamaz.

Yürürlük

Madde 35 - (1) Bu usul ve esaslar Safranbolu Belediye Başkanı'nın imzasından sonra,
Safranbolu Belediye Başkanlığı'nın internet sitesinde ilan edilerek yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 - (1) Bu usul ve esasları Safranbolu Belediye Başkanı yürütür.


Yayınlanma tarihi: 22/01/2020

Diğer Haberler

DUYURU

E-Belediye hizmetlerimizden faydalanabilmek için üyelik kayıt sistemimiz açılmıştır. Üyelik kaydı o...

Safranbolu'nun Göz Bebeği Hıdırlık Seyir Tepesi Yenileniyor

Safranbolu’nun siluetini en özel noktadan seyredebilme imkânı yaşatan kentimizin gözdesi Hıdırlık Seyir...

Haftaya Sanayi Esnafımızla Birlikte Dualarla Başladık

Safranbolu Sanayisinde geleneksel hale gelen esnaf duaları devam ediyor. Duaya Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Bele...

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Devir Teslimi Yapıldı

Safranbolu’nun yetiştirdiği iş adamı Şefik Dizdar’ın bağışçısı olduğu Leyla Dizdar Kültür...

Fen İşleri Ekibimiz Aralıksız Çalışıyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçe genelinde yol bakım ve onarım ç...

Temiz ve Sağlıklı Bir Kent

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürütülen rutin temi...

Başkan Köse'den Başkan Posbıyık'a Ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve CHP Meclis Üyesi Mehmet Baki Duv...

Miniklere Yangın ve İlk Yardım Tatbikatı

Safranbolu Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğümüz yeni eğitim öğretim yılında minik ö...

"Hepsine Sağlıklı ve Başarılı Bir Ömür Diliyorum"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de katılım sağladığı "Hoş Geldin Bebek" projesi ile yeni doğan bebeklerin...

Safranbolu Belediyesi Saha Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz, kentin altyapısının sağlıklı biçimde çalışabilmes...

Başkan Elif Köse Restorasyon Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Tarihi Çarşıda devam eden restorasyon çalışmalarını İmar ve Şeh...

Başkan Elif Köse'den İğne Oyası Kursuna Ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Tarihi Çarşı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) devam e...

Dereceye Giren Sporculardan Köse’ye Ziyaret

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında dereceye giren sporcularımız ve antrenörleri Baş...

Duyuru

17.02.2020 Pazartesi günü Tarihi Çarşı bölgesinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında planlı bakım ve ona...

Albay Başkök'ten Başkan Köse'ye Teşekkür ziyareti

125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök, 15 Temmuz Mahallesindeki arıtma sorununun &ccedi...

Çaylı’dan Köse’ye Nezaket Ziyareti

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi makamında ziyaret etti. K&ou...

Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile rutin olarak her hafta Perşembe günleri gerçekle...

Korumanın Başkentinde 8 Mart Hazırlıkları Başladı

Dünya Miras Listesinde bulunan Safranbolu, ilçenin ilk Kadın Belediye Başkanı Elif Köse önderliğinde 8 M...

Safranbolu Belediyesi İletişim Becerileri ve Beden Dili Eğitimi Düzenledi

Safranbolu Belediyesi tarafından Belediye Nikah Salonunda İletişim Becerileri ve Beden Dili Eğitimi düzenlendi. Tüm...

Çorba İkramı Öğrencilerin İçini Isıtıyor

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, soğuk kış günlerine Safranbolu Be...