Aranacak kelimeleri giriniz:

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 07 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 
SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 07 MART 2018 TARİHLİ
OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI
 
 TOPLANTI DÖNEMİ    : 07/03/2018
 BİRLEŞİM                       : 3
 OTURUM                         : 1                                                                              SAAT: 17.00
           Belediye Meclisi, 07/03/2018 Çarşamba günü saat 17.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine isti­naden ve 45.maddeye 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkraya göre Belediye Encümeninin memur üyeleri ile Kaymakamlık Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplandı.
           Üyelerden: Dr.Fatih ÜRKMEZER, Mali Hizmetler Müdürü Recep DORUK ve Fen İşleri Müdür Vekili A.Celal CİNGÖZ’ün katıldığı birleşim Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Dr.Fatih ÜRKMEZER tarafından açıldı.  
 
KARAR NO:83
Gündemin 23 ncü maddesi:14/07/2005 tarih ve 2005/9207 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğinin 38.maddesi uyarınca verilecek olan canlı müzik izin harcının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 07/03/2018 tarihinde saat 15:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 23 ncü maddesindeyer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
Konunun görüşülmesi neticesinde, Belediyemizden canlı müzik izni talep eden işletmelerden alkollü içecek satışı/sunumu yapılan işyerlerinden 750,00-TL, alkolsüz işyerlerinden 250,00-TL canlı müzik izin harcı alınarak, canlı müzik izni verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
Komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde, Belediyemizden canlı müzik izni talep eden işletmelerden alkollü içecek satışı/sunumu yapılan işyerlerinden 750,00-TL, alkolsüz işyerlerinden 250,00-TL canlı müzik izin harcı alınarak, canlı müzik izni verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
 
KARAR NO:84
Gündemin 33 ncü maddesi: Karabük Belediyesi ile Tıbbi Atıkların Toplanması ve Sterilizasyon işi ile ilgili protokolün imzalanması konusunda Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 07/03/2018 tarihinde saat 15:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 33 ncü maddesindeyer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
Karabük Belediyesi ile Tıbbi Atıkların Toplanması ve Sterilizasyonu işi ile ilgili protokolün imzalanması konusunda Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülmesi neticesinde, Safranbolu Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeden toplanması, taşınması ve Karabük Belediyesine ait Ect Uluslararası Atık Taşımacılık Çevre Sistemleri ve Otopark İşletmeciliği İnşaat Mühendislik Makina A.Ş. tarafından işletilen tıbbi atık sterilizasyon tesisine taşınması ve burada sterilizasyon işlemine tabi tutulması için uyulması gereken usul ve esasları içeren protokolün imzalanması için Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
 
Karabük Belediyesi ile Tıbbi Atıkların Toplanması ve Sterilizasyonu işi ile ilgili aşağıdaki protokolün imzalanması oybirliği ile kabul edildi.    
           
PROTOKOL
AMAÇ
Madde 1 - Bu sözleşmenin amacı SAFRANBOLU BELEDİYESİ sınırları içerisinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeden toplanması, taşınması ve Karabük Belediyesine ait ECT ULUSLARARASI ATIK TAŞIMACILIK ÇEVRE SİSTEMLERİ VE OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNA A.Ş tarafından işletilen tıbbi atık sterilizasyon tesisine taşınması ve burada sterilizasyon işlemine tabi tutulması için uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.
TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Madde 2-
KARABÜK BELEDİYESİ
Adres: Bayır Mahallesi, Menderes Cd. No:4, 78100 Karabük Merkez/Karabük
Tlf No:0370 444 2178
Faks No:
Elektronik Posta Adresi: karabuk@karabuk.bel.tr
SAFRANBOLU BELEDİYESİ
Adres: Yeni Mah. Sadri Artuç Cad. Belediye İş Merkezi
Tlf No: 0370 712 41 14
Faks No: 0370 712 36 42
Her iki taraf yukarıda verilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmiştir.
       Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğler ilgili tarafa yapılmış sayılır.
       Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da yapabilirler.
Madde – 3:    SÖZLEŞMENİN AMACI
       Safranbolu Belediyesine bağlı bölge genelinde Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Sterilizasyon sistemi ile bertaraf edilmesi işidir.
Madde – 4:    SÖZLEŞMENİN DİLİ
Sözleşmenin dili TÜRKÇE’dir
Madde – 5:    DAYANAK
a)      ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafından yayınlanan 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği,
b)      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Denetim Genel                 Müdürlüğü tarafından 29/12/2017 tarihli ve. 43986390-150/7254 Geçici Faaliyet Belgesi
c)      Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17/01//2018 tarih ve 42 No’lu MÇK Kararı.
ç) Ünite: 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; yönetmelik EK-1’de yer alan ve faaliyetleri sonucu yönetmelik EK-2’de belirtilen atıkları üreten kişi, kurum ve kuruluşları,
 d) Tıbbı Atık:25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, Ünitelerden kaynaklanan, yönetmelik EK-2’de C, D ve E grupları altında yer alan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıkları,
 e) Sterilizasyon Tesisi: Karabük Belediyesine ait işletmesi ECT ULUSLARARASI ATIK TAŞIMACILIK ÇEVRE SİSTEMLERİ VE OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNA A.Ş ’ye aittıbbi atık sterilizasyon tesisi.
 
6.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
    a) Safranbolu Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren ünitelerden (sağlık kuruluşlarından) kaynaklanan tıbbi atıklar KARABÜK Belediyesi tarafından sözleşme sürecinde bu ünitelerden alınarak,  ECT ULUSLARARASI ATIK TAŞIMACILIK ÇEVRE SİSTEMLERİ VE OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNA A.Ş tarafından işletilen KarabükBelediyesi sterilizasyon tesisinde bertaraf işlemine tabi tutulacaktır.
                                        
              b) Safranbolu Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının listesini ve bu kuruluşlarla ilgili Karabük Belediyesince istenecek bilgi ve belgeleri sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra Karabük Belediyesi’ne verecek, ECT ULUSLARARASI ATIK TAŞIMACILIK ÇEVRE SİSTEMLERİ VE OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNA A.Ş bu listedeki sağlık kuruluşları ile ayrı ayrı sözleşme imzalayarak tıbbi atıkların alımına başlayacaktır.
 
               c) ECT ULUSLARARASI ATIK TAŞIMACILIK ÇEVRE SİSTEMLERİ VE OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNA A.Ş sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan, sterilize ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını kayıt altına alarak bu bilgileri her ay düzenli olarak Safranbolu Belediyesine gönderecektir.
 
         ç) Karabük Belediyesi bu sözleşmede kendisine verilen yükümlülüklerden sorumludur.        Yönetmelikte yer alan konu ile ilgili diğer yükümlülükler Safranbolu Belediyesinin sorumluluğundadır.
 
           d)   Şayet Safranbolu Belediyesi, tıbbi atıkların ünitelerden toplanması ve ECT ULUSLARARASI ATIK TAŞIMACILIK ÇEVRE SİSTEMLERİ VE OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNA A.Ş ’ye ait sterilizasyon tesisine taşınması işini kendisi yapmak ya da yaptırmak isterse, bu durumu ECT ULUSLARARASI ATIK TAŞIMACILIK ÇEVRE SİSTEMLERİ VE OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNA A.Ş ‘ye bildirmek zorundadır.
 
           e) Karabük Belediyesi ve Safranbolu Belediyesi sözleşme ile üzerlerine aldıkları işleri yasal mevzuata uygun olarak yerine getireceklerdir.
 
           f) Tıbbi atıkları toplama ve bertaraf ücreti olarak her yıl mahalli idareler ve çevre kurulunca belirlenen rakamlar geçerlidir.
 
           g) Karabük Belediyesi ‘nce Safranbolu Belediyesi sınırları içerisinde ki ünitelere verilecek olan tıbbi atık taşıma ve toplama hizmetinin bedeli ECT ULUSLARARASI ATIK TAŞIMACILIK ÇEVRE SİSTEMLERİ VE OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNA A.Ş’ ye aittir.
 
         Madde – 7: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
 
                 Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren……yıl geçerlidir.
          Yüklenicinin iş bu protokol ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için yapılacak yazılı bildirimle bir ay süre verilecektir. Verilen sürede aykırılık giderilmediği takdirde Safranbolu Belediyesi sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz olarak fesih etme hak ve yetkisine sahiptir.                   
     a) Yüklenici Safranbolu Belediyesine bağlı bölgelerde bulunan sağlık kuruluşlarında biriken Tıbbi Atıkları, sözleşme gereği mevzuata uygun kendi araç, ekipman ve elemanlarıyla şartlara uygun bir şekilde Karabük ilinde bulunan tesislerine götürerek sterilizasyon sistemiyle bertarafını sağlayacaktır.
        b) Yüklenici Tıbbi Atık Yönetim Planı Hazırlamakla Yükümlüdür                                     
  
Madde – 8: KONTROL VE GÖREV YETKİLERİ
          Sözleşme gereği işin standartlara uygun yürütülüp yürütülmediği SAFRANBOLU BELEDİYESİ ekiplerince denetlenecektir.
Madde – 9: SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
          İdare ve yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması sonucu sözleşme süresinde uzatma ve sözleşme metninde değişiklikler yapılabilir. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde – 10 :      ATIKLARIN DENETİMİ VE TAKİBİ
         Tüm sağlık kuruluşlarından çıkan Tıbbi Atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan 25/01/2017 tarih ve 29959 sayılı “ Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre Belediye Zabıta ekiplerince denetimi yapılarak Tıbbi Atıkların Evsel Atıklara karıştırılmasına izin verilmeyecektir. Tıbbi atıklar yükleniciye teslim edilmediği, evsel atıklarla karıştırıldığı, başka yere döküldüğü veya evsel atık depolama alanına götürüldüğü tespit edildiği taktirde, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Safranbolu Belediyesi ekiplerince atık üreten kuruluşlara karşı cezai işlemler başlatılacaktır.                                                                  
Madde – 11:     ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM
      Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın çözümünde Safranbolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir
  Madde – 12:     YÜRÜRLÜK
        Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
        Bu Protokol … / … /2018 tarihinde imza altına alınmıştır. 3 nüsha olarak düzenlenmiş bir nüshası yükleniciye verilmiştir.
        İş bu protokol metni 3 ( üç ) sayfa ve 3 (üç) nüsha olarak taraflarca imza altına alınmıştır.                                                                       
 
       Rafet VERGİLİ                                                                     Dr.Fatih ÜRKMEZER
Karabük Belediye Başkanı                                                                     Kaymakam
                                                                                                Safranbolu Belediye Başkan. V.
 
 
 
Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Dr.Fatih ÜRKMEZER, toplantıyı 02/04/2018 Pazartesi günü saat 17.00’da toplanmak üzere kapattığını duyurdu.
   
 
 
 
     
Dr.Fatih ÜRKMEZER                           Recep DORUK                  A.Celal CİNGÖZ                         
  MECLİS BAŞKANI                           MALİ HİZ.MÜD.                  FEN İŞL.MD.V.
                


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi