Aranacak kelimeleri giriniz:

2017 NİSAN AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMLERİ

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 NİSAN AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN­TISI GÜNDEMLERİ
Belediye Meclisi, 03/04/2017 Pazartesi  günü saat 17:00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine isti­naden aşağı­daki gün­dem mad­delerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.
 
Meclise Bilgi Verilecek konu:5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi uyarınca hazırlanan 2016 Mali yılına ait Denetim Komisyonu Raporunun sunumu.
 
SEÇİMLER
1-5393 sayılı Belediye Kanununun 33/b maddesine istinaden2 adet Encümen üyesi seçiminin yapılması. (Gizli oy)
2-5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden;
a)İmar ve Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi.
b)Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi.
 
GÜNDEM MADDELERİ
 
1-Barış Mahallesi münferit imar adalarında plan değişikliği yapılması talebi.(İmar Kom.)
2-Belediye sınırları ve mücavir alan içinde üretim faaliyeti gösteren fırın işletmecilerinin yakıt olarak doğalgaza geçerek katı ve sıvı(kömür, odun, fueloil vb.) yakıtların kullanılmaması ve bu konu ile ilgili diğer hususların görüşülmesi.(Sos.Kül.Faa.Kom.)
3-İlçemiz Barış, Bostanbükü, Karıt İlave Uygulama İmar Planı kapsamında Karıt Küçük Sanayi Alanı bölgesine bağlantı sağlayan arter ile karayolu kesişim noktasında oluşturulan ada kavşağın imar planlarımızdan kaldırılması teklifinin görüşülmesi.(İmar Kom.)
4-İlçemiz Esentepe Mahallesi 108 ada 100 parsel nolu taşınmaz alanın hissedarının, parselinin kuzeyinde bulunan 108 ada 37 parselde önerilen park alanı ve 7 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak, park alanının daha etkin kullanılabileceği alana taşınmasına ilişkin Belediyemizce plan değişikliği hazırlanması talebinin görüşülmesi.(İmar Kom.)
5-İlçemiz Yeni Mahalle 604 ada 71 parselde imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.(İmar Kom.)
6-Belediye Meclisimizin 18/11/2011 tarih ve 295 sayılı kararı ile İlçemiz imar planlarına ilişkin Belediyemizce uygulanacak 5 yıllık imar programı onaylanmış olup, 31/12/2016 tarihi itibarı ile imar programımızın süresi dolmuştur. Bu bağlamda Belediye Meclisimizce onaylanan Yazıköy İlave Uygulama İmar planları dikkate alınarak yeni imar programının hazırlanması ihtiyacı hasıl olmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereği konunun görüşülmesi.(Plan Büt.-İmar Kom.)
7-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin yönetmeliğin görüşülmesi.(Plan Büt.-Sos.Kül.Faa.Kom.)
8-Revize edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.(Plan Büt.-İmar Kom.)
9-Pazarcıların yer tahsis ücretinin belirlenmesi.(Plan Büt.Kom.)
10-Tataristan’ın (Rusya) Bolgar şehrinin Safranbolu şehrimiz ile kardeş şehir olma talebinin görüşülmesi.
11-1 adet damperli kamyon ve1 adet yol süpürme aracı alımı ile ilgili İller Bankasından kredimiz onaylanmış olup, 1 adet yol süpürme aracı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak alınması sebebiyle, yerine Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet damperli kamyon alınması konusunun görüşülmesi.
 
 
 
12-Barış Mahallesi kafeterya projesinin istekli tarafından yapılması ve kira garantili olarak 10 yıla kadar yaklaşık maliyet ve belirlenecek kira bedeli üzerinden 2886 sayılı kanuna göre ihale yoluyla kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi.
13-Evlendirme memurluğumuz tarafından nikâh merasimlerini gerçekleştirmek üzere ilçemiz mücavir alan içindeki ve dışındaki özel düğün salonlarına Belediyemize ait resmi hizmet aracı ile gidilecek olup, resmi hizmet araç ücretinin Belediyemiz sınırlarındaki alanlara 50 TL, dışında bulunan alanlara ise 100 TL olarak belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
14-01 Mayıs 2017-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında Tayvan’da yapılacak olan Safranbolu’nun tanıtımı etkinliklerine Başkan Dr.Necdet AKSOY’un katılımı konusunun görüşülmesi.
15-İlçemiz Yazıköy 360 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin başvuru sahibi tarafından hazırlanan plan değişikliğinin görüşülmesi.
16-İlçemiz Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 322 nolu imar adasında imar yolu önerilmesine ilişkin plan kararı iptal edilmiş olup, söz konusu karar çerçevesinde plan müellifimizce gerekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği hazırlanması konusunun görüşülmesi.
17-İlçemiz imar planı notlarının C.13 maddesine ilişkin ruhsat süresi dolmuş yapılar ve ihdas alanlarına ilişkin ilgili ibareler düzenlenmiş olup, söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
18-İlçemiz Yazıköy 120 ada 66 parsel ve çevresine ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
19-İlçemiz Atatürk Mahallesi 178 ada 30 ve 42 parsel ve çevresine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
20-Atatürk (İnönü) Mahallesi 579 ada 123 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan ve ihdasen kazanılan 8.21 m2 yüzölçümlü 579 ada 138 parseli satın alma talebi.
21-2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 
 
 


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi