Aranacak kelimeleri giriniz:

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİN KAYNAĞINDA TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ İHALESİ

                                  
        SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİN KAYNAĞINDA TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ İHALESİ       
                              
İlçemiz Belediye Sınırları İçindeki Geri Dönüşüm Malzemelerinin Kaynağında Toplanması ve Değerlendirilmesi İşi 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
Kiralama süresi 2 yıldır.
Aylık muhammen bedel 1.500,00- TL+%18 KDV olup, geçici teminatı % 3 üzerinden 1.080,00 -TL’dir
Şartname bedeli 100,00 -TL.dir.
İhale 12/04/2017Çarşambagünü saat 15:15’ de Belediye Binası Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye katılacak isteklilerin geçici teminatlarını 2886 sayılı Kanunda belirtilen değerler üzerinden (%3 ) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit veya banka teminat mektubu olarak vermeleri gerekmektedir.
İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:
      İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.                 
A) GERÇEK KİŞİLER
1) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)
2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)
3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında  ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname
4) Tebligat için adres beyanı
5) Noter tasdikli İmza beyannamesi
6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
7) Şartname alındı makbuzu
                  8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname
     10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,
     11) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
     12) 24/08/2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereğince alınmış geçerli yetki belgesi.               
B) TÜZEL KİŞİLER
      1) Tebligat için adres beyanı
      2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri
      3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge
      4) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.
      5) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)
      6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu
      7) Şartname alındı makbuzu
      8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
      9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,
     10)Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,
     11) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
                 12) 24/08/2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereğince alınmış geçerli yetki belgesi.               
    Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri
                İlan olunur.
 


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi