Aranacak kelimeleri giriniz:

ARSA KİRALAMA İHALESİ

 
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ARSA KİRALAMA İHALESİ
 
-İhaleye konu yer: İlçemiz, Barış mahallesi,  tapuda 509 ada, 168 nolu parselde kayıtlı, üzerinde benzin istasyonu ve “ofis”  kullanımlı  tek katlı 79 m² betonarme binanın olduğu toplam 2.254,00 m² alana sahip arsa vasfındaki taşınmazın üzerindeki bina ve müştemilatlarla birlikte, akaryakıt istasyonu yeri olarak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
-Kiralama süresi: 10 yıldır.
-İşin muhammen bedeli: Aylık %18 KDV HARİÇ 25.000,00 -TLolup, İhalede artırım kira bedeli  üzerinden yapılacaktır.%18 KDV arttırılan bedele eklenecektir. geçici teminatı 10yıllık kira toplamı üzerinden  % 3 olarak90.000,00 -TL dir.
-Şartname bedeli: 500,00 -TL.dir.
-İhale Tarihi: 31/05/2017Çarşamba günü saat 15:00’ da Belediye Binası Encümen huzurunda yapılacaktır.
-Teklifin verileceği yer, tarih ve saat: İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun37‘nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri anılan kanunun 38’nci maddesi gereği komisyon başkanlığına iletilmek üzere, 31/05/2017 Çarşamba günü saat 15:00 ‘a kadar Yeni Mh.Sadri ARTUNÇ Cad. Belediye İş Merkezi Kat:4 Safranbolu/KARABÜK adresindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.
 
-İhaleye katılacak isteklilerin geçici teminatlarını 2886 sayılı kanunda belirtilen değerler üzerinden (%3 ) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit veya banka teminat mektubu olarak vermeleri gerekmektedir.
 
İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:
   İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.                 
A) GERÇEK KİŞİLER
1) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)
2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)
3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında  ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname
4) Tebligat için adres beyanı
5) Noter tasdikli İmza beyannamesi
6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
7) Şartname alındı makbuzu
                  8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname
     10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,
     11) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
     12) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketlerinden birinin halen bayisi olduğunu gösterir belge.                 
B) TÜZEL KİŞİLER
      1) Tebligat için adres beyanı
      2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri
      3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge
      4) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.
      5) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)
      6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu
      7) Şartname alındı makbuzu
 
      8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
      9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,
     10)Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,
     11) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
     12) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketlerinden birinin halen bayisi olduğunu gösterir belge.                 
 
                 Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                 İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri
                 İlan olunur. 


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi